Търсене
Close this search box.

Магистърска програма

Ядрена техника и ядрена енергетика

Задълбочаване на познанията по ядрени технологии.

Магистърските програми по „Ядрена енергетика и технологии“ имат за цел подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на физиката и експлоатацията на ядрените реактори, екологията на ядрения горивен цикъл и приложението на ядрено-физичните методи в различни области на науката, медицината и практиката. Очаква се инженер-физикът, завършил магистърската програма „Ядрена енергетика и технологии“, да придобие интердисциплинарни знания и умения в резултат на широка фундаментална подготовка, базирана на предлагана в тази програма комбинация от теоретични и приложни дисциплини.

Завършилите магистри имат възможности за реализация в ядрени централи като експерти по реакторно-физични технологии, по неутронно-физични реакторни пресмятания, в радиохимични лаборатории, по радиационна защита и дозиметрия.

Завършилите студенти могат да намерят работа както в специализирани научно-изследователски звена, така и в частния сектор, обслужващ ядрената енергетика. Възможност  за реализация на студенти, завършили специалността „Ядрена енергетика и технологии“ предлага държавната администрация на Р. България, където те биха могли да работят в институциите, свързани с метрологията и контрола на йонизиращите лъчения, както и опазването на околната среда. Също така те биха могли пълноценно да участват в разработването и прилагането на регулаторната рамка в областта на ядрената енергетика.

В зависимост от вида на образователната основа на кандидатите, магистърската програма се предлага в два варианта за обучение:

  1. Ядрена енергетика и технологии (за специалисти)

Срок на обучение: 3 семестъра;
Форма на обучение: редовна;

Програмата е предназначена основно за специалисти, завършили бакалавърската програма „Ядрена техника и ядрена енергетика“ на Физическия факултет на Софийския университет. В нея могат да кандидатстват също така студенти с бакалавърска степен в професионално направление „4.1. Физически науки“ на Физическия факултет на Софийския университет, както и студенти, които притежават ОКС „бакалавър“ в специалностите „Ядрена химия“ или „Ядрена енергетика“.

Условията за прием се определят от Правилника на СУ Св. Климент Охридски за прием в ОКС „магистър“.

  1. Ядрена енергетика и технологии (за неспециалисти)

Срок на обучение: 4 семестъра;
Форма на обучение: задочна;

Програмата е предназначена за широк кръг от специалисти, които притежават ОКС „бакалавър“ в следните две области на висше образование: i) 4. Природни науки, математика и информатика; и ii) 5. Технически науки. Кандидатите, които не са завършили бакалавърската програма „Ядрена техника и ядрена енергетика“ на Физически факултет на Софийския университет, в процеса на обучението си ще преминат обучение по специалните курсове, преподавани в бакалавърската степен на тази специалност. Съгласно учебния план тези курсове задължително се избират, за да се постигне минималният брой кредити от изборни курсове.

Минималните изисквания за прием по специалността са среден успех от дипломата за бакалавърската степен „Добър 4.00“ и успешно проведено интервю. Датата на интервюто ще бъде определена след подаване на документите. Обучението по този учебен план е само платено и задочно.