Магистърска програма

Ядрена енергетика и технологии

Задълбочаване на познанията по ядрени технологии.

Магистърските програми по Ядрена енергетика и технологии имат за цел подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на физиката и експлоатацията на ядрените реактори, екологията на ядрения горивен цикъл и приложението на ядренофизичните методи в различни области на науката, медицината и индустрията.

Завършилите магистри имат възможности за реализация в АЕЦ като експерти по реакторно-физични технологии; неутронно-физични реакторни пресмятания; в радиохимични лаборатории; радиационна защита и дозиметрия, както и в научно изследователски звена, специализирани в областта на ядрената енергетика и използването на йонизиращите лъчения. Те се реализират също в институциите, свързани с метрологията и контрола на йонизиращите лъчения и околната среда.

В зависимост от предварителната образователна степен на кандидатите магистърската програма има три разновидности:

програма за специалисти от 3 семестъра, предназначена за завършили бакалавър Ядрена техника и ядрена енергетика;
програма за неспециалисти от 4 семестъра, предназначена за завършили бакалавър в областта на физическите или химическите науки;
задочна програма за неспециалисти от 5 семестъра, предназначена за завършили бакалавър или магистър по сродна техническа или природонаучна специалност.