Търсене
Close this search box.

Докторантска програма

Физика на кондензираната материя

Изследване на заобикалящия ни свят

Кондензираното състояние е най-разпространеното състояние на материята на Земята. Всичко освен въздуха е кондензирана материя – земната кора и по-дълбоките земни слоеве, водата и другите течности, металите, полупроводниците, полимерите, дори биологичните структури, от които са съставени растенията и живите организми.

Докторската програма „Физика на кондензираната материя“ от професионално направление 4.1 „Физически науки“ подготвя научни кадри с най-висока квалификация. Тя включва задълбочаване на теоретичните познания за физичната същност на явленията в различни области на кондензираната материя, усъвършенстване на експерименталните умения за изследване на тези явления и свойства на материали с помощта на различни прибори и установки, формиране на навици за самостоятелна научно-изследователска работа и усвояване на стил за научна комуникация.

В зависимост от темата на докторантурата докторантът може да задълбочи своите знания и проведе научни изследвания в някои от следните традиционни за Физическия факултет направления: структурни методи за изследване на кондензираната материя, физика на повърхността и тънки слоеве, спектроскопия на кристали и полупроводникови наноструктури, магнитни явления и материали, биофизика, електроакустични взаимодействия, изчислителна физика, теория на твърдото тяло, квантова оптика и квантова информация и др. Същевременно докторантите могат да усвоят умения за прилагане на съществуващи, или развитие на нови технологии за получаване и/или обработка на материали, компоненти и прибори, за контрол на техните свойства с различни техники, както и за моделиране на тези процеси и свойства.

Завършилите докторска програма „Физика на кондензираната материя“ се реализират в научни институти, приложни лаборатории, висшето образование, различни държавни институции в страната и Европейския съюз и бизнеса.