Търсене
Close this search box.

Решение на Факултетния съвет за учебния процес след 15 ноември

Пълна информация за мерките вижте в секция COVID-19.

На 12.11 (петък) ще бъде публикувано ново разписание, което влиза в сила от 15.11 (понеделник).

На заседание от 09.11.2021 г. Факултетният съвет реши:

  1. От 15.11.2021 г. до 23.12.2021 г., лекциите и семинарните упражнение да се провеждат реално време в електронна среда по ново седмично разписание, от което са изключени лабораторните занятия.
  2. Учебното съдържание, включено в учебните програми под формата на лекции и семинарни упражнения, да бъде преподадено изцяло или в максимално пълен обем до 23.12.2021 г., с изключение за тези специалности, които нямат лабораторни занятия в учебния си план през текущия семестър.
  3. При желание от страна на студентите и със съгласието на преподавателя, лекции, семинарни упражнения и лабораторни практикуми може да се провеждат и присъствено, или в хибридна форма, в сградите на Физическия факултет от 22.11.2021 г. до 23.12.2021 г., при наличието на валидни цифрови COVID сертификати. Тези занятия да се насрочват във време, договорено между студентите и преподавателя така, че да не пречат на провеждане на останалите занятия на студентите.
  4. Ако в дадена група/поток 50% или повече от студентите изявят готовност и желание за присъствено обучение при спазване на изискването за представяне на валидни цифрови COVID сертификати, преподавателят провежда обсъждане с групата/потока доколкото това е възможно да се случи в условията на т.3.
  5. Независимо от формата на провеждане на занятията до края на семестъра, всички преподаватели редовно да предоставят електронни учебни материали (в платформата Мудъл или облачното пространство на ФзФ, или http://elearning- phys.uni-sofia.bg/) в достатъчен обем за самоподготовка по съответната дисциплина.
  6. От 22.11.2021 г. достъпът до сградите на Физическия факултет да се осъществява само с валидни цифрови COVID сертификати.
  7. Лабораторните занятия да се проведат в периода от 03.01 до 21.01.2022 г. присъствено при спазване на изискването за представяне на валидни цифрови COVID сертификати. Ръководителите на катедри, с помощта на деканското ръководство, да осигурят преподаватели за провеждане на присъствени лабораторните занятия по практикумите към съответните катедри.
  8. Деканското ръководство да предприеме необходимите организационни действия за присъствено обучение през летния семестър при спазване на изискването за представяне на валидни цифрови COVID сертификати.
  9. Изискването за представяне на валидни цифрови COVID сертификати и формата на провеждане на дейностите по точки 3, 4, 6, 7 и 8 да се актуализират периодично съгласно епидемичната ситуация и заповедите на компетентните органи.

Факултетният съвет и деканското ръководство изразяват съжаление за невъзможността към момента да се организира цялостно присъствено обучение и поднасят извиненията си към всички студенти и преподаватели, изразили готовност за бързо преминаване към присъствено обучение и работа.