ТРЕТАТА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „ЕЛЕМЕНТИ ОТ СИНГУЛЯРНАТА ФЕМТОСЕКУНДНА ФОТОНИКА“ ОТ ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ДРАЙШУ НА ФАКУЛТЕТНИЯТ СЕМИНАР „ФИЗИКАТА ДНЕС“

Третата лекция на тема „Елементи от сингулярната фемтосекундна фотоника“ от проф. Александър Драйшу, катедра „Квантова електроника“ ще се проведе на 28.11.2023г. от 16:00ч. до 17:00ч. в зала А315 на Физическия факултет.

КРАТКО РЕЗЮМЕ:

Започвайки със същността на оптичните фазови сингулярности и с методите за генериране на различни видове сингулярни снопове, вниманието ще бъде насочено основно към оптичните вихри – единствените известни истински двумерни тъмни снопове с точкови фазови сингулярности. Ще бъдат описани методи за определяне на техните топологични заряди и за преобразуването им в линейни и в нелинейни процеси, включително в непертурбативния процес на генериране на високи хармонични. Ще бъде описан метод за генериране на дългофокусни квази-недифрагиращи Бесел-Гаусови снопове, както и за структуриране на лазерни снопове във фокуси на лещи. Значителна част от представените резултати са получени в полетата на фемтосекундни импулси. Ще бъдат коментирани възникващите експериментални проблеми във връзка с широките им спектри и късите им продължителности във времето. Ще бъдат очертани няколко направления, в които се планира продължаване на експерименталните изследвания със свръхкъси импулси.

ЗА ЛЕКТОРА:

През 1987 г. А. Драйшу се дипломира във Физически факултет като инженер-физик със специализация „Квантова електроника и лазерна техника“. През 1991 г. защитава кандидатска дисертация (сега научна и образователна степен доктор) на тема „Индуцирана фазова модулация и преобразуване на параметрите на лазерното лъчение“. През 2001 г. защитава дисертация за научната степен „доктор на физическите науки“ на тема „Фазова самомодулация и индуцирана фазова модулация в кубични нелинейни среди“. От 1991 г. е последователно старши асистент и главен асистент, а през 1998 г. е избран за доцент. През 2004 г. е избран за професор. Проф. А. Драйшу има значителен административен опит. От 2003 г. до 2011 г. и от 2019 г. досега е ръководител на катедра „Квантова електроника“. През 2011 г. е избран за декан на Физическия факултет и остава на тази длъжност два мандата. През 2020 г. е избран за Председател на на Съюза на физиците в България, а през 2021 г. – за член-кореспондент на БАН.

Проф. А. Драйшу е бил стипендиант на Фондация „Александър фон Хумболт“. Специализирал е в Техническия университет на Грац (Австрия), четирикратно – със стипендии на Дружество „Макс-Планк“ в Макс-Планк Институт по квантова оптика (Гархинг, Германия), трикратно в Австралийския национален университет (Канбера, Австралия), многократно в Института по оптика и квантова електроника на Университет Фридрих Шилер (Йена, Германия). Автор и съавтор е на над 230 научни публикации (от тях 86 с импакт-фактор и 39 – с импакт ранг), които са цитирани над 1850 пъти (SCOPUS ID: 7003626585; Web of Science ID: R-7620-2016).